Thẻ: Hoàn tất chương trình

DSSV Hoàn tất chương trình tháng 12/2021
Bài viết

DSSV Hoàn tất chương trình tháng 12/2021

Phòng đào tạo thông báo các sv sau đã đủ điều kiện hoàn tất chương trình T12/2021. Riêng hai bạn mssv 1517108 và 1717184 phải nộp đơn xin học lại để được xét HTCT. Mãsv Ghi chú 1 Ghi chú 2 1517108 đã hoàn tất chương trình, Đã ngưng học[BITHOIHOC] SV làm đơn học lại để được...

Thông báo lại thời gian công bố và phát Giấy chứng nhận Hoàn tất chương trình đợt tháng 12/2021.
Bài viết

Thông báo lại thời gian công bố và phát Giấy chứng nhận Hoàn tất chương trình đợt tháng 12/2021.

Phòng Đào tạo thông báo đến các sinh viên đã nộp đơn xét Hoàn tất chương trình đại học hệ chính quy đợt tháng 12 năm 2021 như sau: – Thời gian công bố danh sách hoàn tất chương trình là ngày 05/01/2021. – Thời gian nhận giấy chứng nhận HTCT từ ngày 12/01/2021. @...

Thông báo nộp đơn xin xét Hoàn tất chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12 năm 2021
Bài viết

Thông báo nộp đơn xin xét Hoàn tất chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12 năm 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                 Số:       /TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 11 năm 2021 THÔNG BÁO (Về việc nộp đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo...

Thông báo nộp đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo  bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12/2021
Bài viết

Thông báo nộp đơn xin xét hoàn tất chương trình đào tạo bậc đại học hệ chính quy chương trình đại trà – Đợt tháng 12/2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                 Số:  191/TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 9 năm 2021 THÔNG BÁO (Về việc nộp đơn xin xét hoàn tất chương trình đào...