Thông báo phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên đợt tháng 11/2017

Thông báo phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên đợt tháng 11/2017

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

_____________

Số:    108  /TB-KHTN-CTSV

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2017

 

THÔNG BÁO

V/v phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên (đợt tháng 11/2017)

_________________

 

Nhằm hỗ trợ sinh viên trong việc chăm sóc sức khỏe, Nhà trường tổ chức đợt phát thuốc tẩy giun miễn phí cho sinh viên. Nội dung cụ thể như sau:

  1. Loại thuốc: Mebendazol 500mg do công ty cổ phần dược phẩm Agimexpharm sản xuất.
  2. Thời gian phát: từ ngày 20/11/2017 đến ngày 1/12/2017.
  3. Địa điểm nhận:
  • Cơ sở 1: sinh viên đem theo thẻ sinh viên đến Trạm Y tế (E.001) nhận thuốc.
  • Cơ sở 2: lớp trưởng đến nhận theo lớp tại Trạm Y tế (D.101).

 

           

Nơi nhận:

–   BGH (để báo cáo);

–   Lưu: CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT.TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương