Thông báo reset mật khẩu Email sinh viên học kỳ 2/2018-2019 (đợt bổ sung)

Thông báo reset mật khẩu Email sinh viên học kỳ 2/2018-2019 (đợt bổ sung)

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

_______________

Số: 117/TB-KHTN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

________________________

TP. HCM, ngày 15 tháng 03 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc reset mật khẩu email sinh viên (đối với SV quên mật khẩu)

___________________________

 

Nhà trường thông báo lịch reset mật khẩu email sinh viên (định dạng  MSSV@student.hcmus.edu.vn) đối với những SV quên mật khẩu như sau:

Địa điểm và thời gian reset mật khẩu email SV cho học kỳ 2/2018-2019 như sau:

  1. Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở
  2. Thời gian: từ ngày 15/03 đến hết ngày 05/04/2019

– Phòng CTSV cơ sở 1: sáng từ 8g đến 11g; chiều từ 13g30 đến 16g30

– Phòng CTSV cơ sở 2: sáng từ 8g đến 11g30; chiều từ 13g30 đến 15g

SV mang Thẻ SV đến Phòng Công tác Sinh viên để được reset mật khẩu. Sau thời gian trên, bộ phận quản trị hệ thống email sẽ không giải quyết thêm trường hợp nào trong học kỳ này.

 

Nơi nhận:

–         Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG P. CÔNG TÁC SINH VIÊN

P. TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân