Thông báo tách lớp Học phần Đại số A2 lớp 17TTH

Thông báo tách lớp Học phần Đại số A2 lớp 17TTH
Phòng Đào tạo thông báo:
 
Hiện nay sĩ số lớp Đại số A2 khoảng 240 sv nên PDT đã tách thành 2 lớp: 
 
17TTH và 17TTH2. Đính kèm file TKB và danh sách.
 
 
Mã mh Tên môn học Lớp Tên phòng Thứ Tiết bắt đầu Số tiết Tuần bd
MTH10402 Đại số A2 17TTH cs2:F307 3 1 4 3
MTH10402 Đại số A2 17TTH2 cs2:F308 3 1 4 3