Thông báo: V/v Khảo sát sinh viên về dịch bệnh COVID-19 (Tháng 7/2020)

Thông báo: V/v Khảo sát sinh viên về dịch bệnh COVID-19 (Tháng 7/2020)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

Số: 44/TB-KHTN

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

V/v khảo sát sinh viên về dịch bệnh COVID-19

     

         Trước tình hình diễn biến trở lại phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút corona (2019-nCoV), nhằm đảm bảo phòng, chống dịch nCoV xâm nhập, lây lan trong môi trường học đường và đảm bảo sức khỏe cho người học, Nhà trường yêu cầu tất cả sinh viên tham gia khảo sát về dịch bệnh cúm do nCoV tại đường link: https://tinyurl.com/khaibaosv.

Các sinh viên khi tham gia sẽ được cộng 5 điểm vào Điểm rèn luyện HK2/19-20 (quy định tại mục 2 – Ý thức và kết quả chấp hành nội quy, quy chế trong Nhà trường theo Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện sinh viên).

Thời gian thực hiện: từ ngày 28/7/2020 đến hết ngày 02/08/2020.

 

Nơi nhận:

-Ban giám hiệu;

-Đoàn TN, Hội SV;

-BCN các khoa;

-Lưu: VT, CTSV.

TL.  HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Trần Vũ