Thông báo V/v nộp thẻ Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí (đối với sinh viên từ khóa 2018 trở về trước)

Thông báo V/v nộp thẻ Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí  (đối với sinh viên từ khóa 2018 trở về trước)

THÔNG BÁO

V/v nộp thẻ Bảo hiểm y tế được cấp miễn phí

(Đối với sinh viên từ khóa 2018 trở về trước)

___________________

 

Nhằm phục vụ cho công tác thu phí Bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2020 trong thời gian sắp tới, Nhà trường đề nghị các sinh viên từ khóa 2018 trở về trước đã có thẻ BHYT do địa phương cấp miễn phí hoặc do doanh nghiệp cấp nộp bản photo thẻ (có giá trị sử dụng đến hết năm 2019) về Phòng công tác Sinh viên để Nhà trường không đưa tên các sinh viên này vào danh sách thu phí BHYT

Sinh viên có thể tra cứu thời hạn sử dụng thẻ BHYT tại đây: https://baohiemxahoi.gov.vn/tracuu/pages/tra-cuu-thoi-han-su-dung-the-bhyt.aspx

Thời gian thực hiện từ ngày ra thông báo đến hết ngày 24/10/2019, các sinh viên nộp thẻ sau thời hạn trên phải đóng đầy đủ phí BHYT và Trường sẽ hoàn trả tiền lại trong tháng 01/2020

Đề nghị các sinh viên thực hiện theo đúng nội dung trên để đảm bảo quyền lợi của mình./.

 

Nơi nhận:

–   Ban Giám hiệu;

–   BCN các Khoa;

–   Đoàn TN, Hội SV;

–   Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

Phạm Nguyễn Thùy Dương