Thông báo về đợt thi 2 kỹ năng tiếng Anh đối với SV thi không đạt đợt tháng 3/2019

Thông báo về đợt thi 2 kỹ năng tiếng Anh đối với SV thi không đạt đợt tháng 3/2019

THÔNG BÁO

                    Trường thông báo đến sinh viên K2015 trở về trước đã đăng ký thi Anh văn Nói – Viết đợt tháng 03/03/2019 như sau:

Sinh viên thi không đạt trong đợt này phải tự đăng ký trên Portal vào các đợt tháng 07/2019, tháng 09/2019, tháng 12/2019 (đợt tháng 5/2019 hiện nay đã đủ số lượng nên không nhận SV thi rớt đợt thang 3).