Thẻ: Đánh giá năng lực tiếng Anh

Thông báo số 174/TB-KHTN thay thế Thông báo số 168/TB-KHTN về Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh
Bài viết

Thông báo số 174/TB-KHTN thay thế Thông báo số 168/TB-KHTN về Kỳ thi Đánh giá năng lực tiếng Anh

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN Số:  174/TB- KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  02  tháng 7 năm 2024   THÔNG BÁO  (Thay thế Thông báo số 168/TB-KHTN ngày 25 tháng 6...

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT
Bài viết

Kế hoạch tổ chức thi chứng chỉ tiếng Anh VNU-EPT

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên được tham dự kỳ thi chứng chỉ tiếng Anh ĐHQG-HCM (VNU-EPT) trong tình trạng bình thường mới, hỗ trợ sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh đúng thời hạn đáp ứng chuẩn đầu ra của các Trường Đại học thành viên ĐHQG-HCM. Trung tâm Khảo thí...