Thông báo về phòng học từ ngày 21/03/2022 – Đại học chính quy

Thông báo về phòng học từ ngày 21/03/2022 – Đại học chính quy

Phòng đào tạo thông báo đến tất cả sinh viên Đại học hệ chính quy, chương trình đại trà thông tin sau:

Từ ngày 21/03/2022 Trường tổ chức học trực tiếp như kế hoạch đã thông báo.

Để biết lịch học và phòng học sv đăng nhập portal, vào mục Kết quả đăng ký học phần.