THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ KTX 135B TRẦN HƯNG ĐẠO, HỌC KỲ 2, NH 2019 -2020

THÔNG BÁO VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ LƯU TRÚ KTX 135B TRẦN HƯNG ĐẠO, HỌC KỲ 2, NH 2019 -2020

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  01/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 1 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Học kỳ 2, năm học 2019 – 2020

________________________

 

Nhà trường thông báo đến tất cả sinh viên có nhu cầu lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian nhận đơn và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian và địa điểm nhận đơn:
  • Thời gian: từ ngày ra thông báo đến ngày 16/01/2020.
  • Địa điểm: Phòng Công tác Sinh viên ở cả 2 cơ sở.
  1. Hồ sơ đính kèm:
  • Đơn đăng ký lưu trú: download tại đây.
  • Các loại giấy tờ cần thiết khác

STT

Đối tượng xét

Hồ sơ đính kèm

 1

Diện chính sách: Sinh viên được xét miễn, giảm học phí học kỳ 2 năm học 2018 – 2019

–          Đơn đăng ký lưu trú

(Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách đã được xét miễn, giảm học phí tại trường trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019).

 2

Sinh viên tích cực tham gia các hoạt động do nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội sinh viên, khu nội trú hoặc các tổ chức xã hội tổ chức.

–          Đơn đăng ký lưu trú

–          Giấy xác nhận của BCH Đoàn – Hội trường về thành tích đóng góp của SV trong công tác tập thể.

 3

Các sinh viên không thuộc các đối tượng trên

–          Đơn đăng ký lưu trú

–          Lưu ý: trong đơn SV phải ghi thật cụ thể số thành viên của gia đình, thu nhập hiện nay của tổng gia đình bao nhiêu, hiện gia đình có khó khăn gì không, lý do tại sao chọn lưu trú tại KTX… Nếu SV thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo, có hoàn cảnh khó khăn thì nên nộp kèm giấy chứng nhận do cơ quan địa phương chứng nhận.

 

 

  1. Lệ phí lưu trú:

Loại phí

Số tiền

Phí nội trú (không bao gồm định mức điện, nước):

+       Sinh viên thuộc diện chính sách

+       Sinh viên không thuộc diện chính sách

 

150.000đ x 7 tháng = 1.050.000 đồng

200.000đ x 7 tháng = 1.400.000 đồng

Thế chân tài sản

300.000 đồng

Phí hồ sơ

50.000 đồng

 

  1. Thời gian công bố danh sách: dự kiến ngày 17/01/2020.

 

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân