Thông báo về việc đăng ký lưu trú tại KTX 135B năm học 2022 – 2023

Thông báo về việc đăng ký lưu trú tại KTX 135B năm học 2022 – 2023

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

______________

Số:  87/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2022

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

________________________

 

Nhà trường thông báo đến các sinh viên có nhu cầu lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo thời gian nhận đăng ký và hồ sơ cần chuẩn bị như sau:

  1. Thời gian nhận đăng ký: từ ngày ra thông báo đến ngày 15/07/2022.
  2. Các đối tượng xét lưu trú:

STT

Đối tượng xét

Ghi chú

 1

Diện chính sách: Sinh viên được xét miễn, giảm học phí học kỳ 2, năm học 2021 – 2022.

Nhà trường sẽ căn cứ vào danh sách đã được xét miễn, giảm học phí tại trường trong học kỳ 2, năm học 2021 – 2022.

 2

Các sinh viên không thuộc diện chính sách.

Các giấy tờ đính kèm khác (nếu có).

Ví dụ: giấy chứng nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo, hoàn cảnh khó khăn do cơ quan địa phương cấp.

       3. Lệ phí lưu trú:

Loại phí

Số tiền

1.     Phí nội trú (không bao gồm định mức điện, nước):

v  Sinh viên thuộc diện chính sách:

v  Sinh viên không thuộc diện chính sách:

–        Phòng giá 200.000 đ/ tháng:

–        Phòng giá 700.000 đ/ tháng: (sinh viên thuộc diện chính sách nếu có nhu cầu có thể đăng ký)

150.000đ x 5 tháng = 750.000 đồng

 

 200.000đ x 5 tháng = 1.000.000 đồng

700.000đ x 5 tháng = 3.500.000 đồng

2.     Thế chân tài sản:

v  Sinh viên thuộc diện chính sách:

v  Sinh viên không thuộc diện chính sách:

–        Phòng giá 200.000 đ/ tháng:

–        Phòng giá 700.000 đ/ tháng:

 

300.000 đồng

 

300.000 đồng

700.000 đồng

3.     Phí hồ sơ, bao gồm: hợp đồng lưu trú và thẻ lưu trú (thẻ từ)

50.000 đồng

     4Link đăng ký lưu trú:

Sinh viên điền các thông tin đăng ký tại link sau: https://forms.office.com/r/xSxdbPgWRw

     5. Thời gian công bố danh sách được lưu trú: dự kiến ngày 19/07/2022.

 

Nơi nhận:

–         BGH (để báo cáo);

–         Sinh viên (thực hiện);

–         Lưu:  CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân