Thông báo về việc đăng ký tiếp tục lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1 năm học 2020 – 2021

Thông báo về việc đăng ký tiếp tục lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1 năm học 2020 – 2021

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  43/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 7 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Về việc đăng ký tiếp tục lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1

Năm học 2020 – 2021

________________________

Để chuẩn bị cho công tác tiếp nhận các đối tượng đăng ký lưu trú tại KTX (các trường hợp đăng ký lần đầu) trong năm học 2020 – 2021, Nhà trường thông báo đến tất cả các cán bộ viên chức, sinh viên và học sinh hiện đang lưu trú tại KTX quy trình về việc đăng ký tiếp tục lưu trú tại KTX. Cụ thể như sau:

 1. Địa điểm tiếp nhận hồ sơ và thời gian đóng phí dịch vụ lưu trú:
 • Địa điểm tiếp nhận: Văn phòng Bộ phận Quản lý KTX
 • Thời gian đóng phí dịch vụ lưu trú: từ ngày 17/08 đến ngày 25/08/2020.
 1. Hồ sơ cần chuẩn bị:
 • Thẻ sinh viên
 • CMND photo (đem bản chính để đối chiếu).
 • Ba tấm hình 2×3 (không quá 6 tháng).
 • Phí dịch vụ lưu trú./.
 1. Đối tượng xét duyệt:
 • Nhà trường chỉ giải quyết cho các trường hợp có tên trong danh sách tiếp tục lưu trú tại KTX (đã nộp đơn đăng ký tiếp tục lưu trú trước đó tại KTX): danh sách đính kèm.
 • Các trường hợp chưa nộp đơn đăng ký tiếp tục lưu trú có thể bổ sung trực tiếp tại Văn phòng Bộ phận KTX từ ngày 03/8 đến ngày 10/08/2020.
 • Các trường hợp nằm trong danh sách bị kỷ luật tại KTX sẽ không được tiếp tục đăng ký lưu trú tại KTX cũng như đăng ký lưu trú theo diện mới.
 • Quá các thời gian nêu trong thông báo, các trường hợp không hoàn tất hồ sơ xem như hợp đồng đương nhiên kết thúc tại thời điểm ghi trong hợp đồng. Nhà trường sẽ không giải quyết mọi thắc mắc, khiếu nại.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

TL.HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

 

Trần Vũ