Thông báo về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị 2021

Thông báo về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị 2021

 

Theo thông báo của Ban Khoa học – Công nghệ về việc đề xuất chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị KH&CN (trong kế hoạch năm 2021), kính đề nghị quý Thầy Cô Ban Chủ nhiệm Khoa, Trưởng Phòng thí nghiệm, Giám đốc Trung tâm và Viện trưởng đề xuất (các) dự án của đơn vị mình nếu có nhu cầu.

 Quý Thầy Cô vui lòng tham khảo Quy định về việc xây dựng và tuyển chọn dự án đầu tư trang thiết bị KH&CN tại ĐHQG-HCM ban hành kèm theo Quyết định số 59/QĐ-ĐHQG ngày 15/01/2018 của Giám đốc ĐHQG-HCM (đính kèm).

 Việc đăng ký (các) dự án trang thiết bị KH&CN được tiến hành gồm 02 bước:

1)     Đăng ký danh sách đề xuất:

–         Quý Thầy Cô gửi file Bảng thông tin tóm tắt đề xuất chủ trương đầu tư dự án trang thiết bị KH&CN” của đơn vị (theo mẫu) về phòng Khoa học Công nghệ đến hết ngày 19/3/2020.

–         Nhà trường sẽ tổng hợp và gửi danh sách báo cáo ĐHQG-HCM trong ngày 20/3/2020. Do danh sách các đề xuất tổng hợp trong toàn trường được gửi đến Ban Khoa học Công nghệ nên tất cả các đề xuất đã đăng ký từ đơn vị đều cần nộp bộ hồ sơ đề xuất chính thức.

2)     Nộp hồ sơ đề xuất:

–         Với mỗi đề xuất đã đăng ký, quý Thầy Cô gửi 01 bản gốc và 02 bản sao, được đóng thành từng cuốn, về Phòng Khoa học Công nghệ đến hết ngày 27/3/2020.

–         Mỗi bộ hồ sơ gồm:

o    Trang bìa và Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư theo mẫu quy định;

o    Lý lịch khoa học của chủ nhiệm và thành viên tham gia có chữ ký của người khai;

o    Các văn bản khác (nếu có).

–         Ngoài ra, quý Thầy Cô vui lòng gởi bản mềm lưu tất cả các hồ sơ dạng tập tin word dùng thống nhất bảng mã Unicode qua email <nhthuong@hcmus.edu.vn>, văn bản khác có thể dùng pdf.

–         Văn bản Quy định và mẫu biểu có thể tải về từ email hoặc từ trang web trường/Nghiên cứu/Thông báo.