Thông báo về việc mở khóa luyện thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2019

Thông báo về việc mở khóa luyện thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2019

Kính gửi Quý Thầy/Cô,

Phòng TCHC kính chuyển đến Quý Thầy/Cô thông báo về việc mở khóa luyện thi chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ Thông tin năm 2019 (file đính kèm) tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

Đề nghị Trưởng các đơn vị thông báo đến toàn thể CB – VC của đơn vị mình được biết để đăng ký tham gia khóa học. 

Các đơn vị gửi file danh sách cán bộ tham gia khóa học (theo mẫu) về phòng Tổ chức – Hành chính qua email: nghao@hcmus.edu.vn trước ngày 31/5/2019.

Trân trọng./.