Thông báo về việc nhận phí thế chân tài sản đối với sinh viên đã chấm dứt lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo trong năm học 2017 – 2018

Thông báo về việc nhận phí thế chân tài sản đối với sinh viên đã chấm dứt lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo trong năm học 2017 – 2018

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐH KHOA HỌC TỰ NHIÊN

______________

Số:  17/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

__________________________

Tp.HCM, ngày 18 tháng 3 năm 2019

 

THÔNG BÁO

Về việc nhận lại phí thế chân tài sản đối với sinh viên đã chấm dứt hợp đồng lưu trú tại KTX 135B Trần Hưng Đạo, Quận 1 trong năm học 2017 – 2018

________________________

 

Nhà trường thông báo đến các sinh viên đã chấm dứt hợp đồng lưu trú (danh sách đính kèm) tại KTX 135B Trần Hưng Đạo trong năm học 2017 – 2018 nhưng chưa nhận lại thế chân tài sản, cụ thể như sau:

  • Quy trình nhận lại phí thế chân tài sản:
  • Bước 1: Sinh viên đem biên lai đóng phí thế chân tài sản và đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lưu trú (có xác nhận của bộ phận quản lý KTX) đến liên hệ với P. Công tác Sinh viên để được đóng dấu vào đơn.
  • Bước 2: Đến P. Kế hoạch Tài chính để nhận lại phí thế chân tài sản.

Lưu ý: Trong trường hợp sinh viên làm mất biên lai đóng phí thế chân tài sản thì cần báo với bộ phận quản lý KTX để được xác nhận trực tiếp vào đơn đề nghị chấm dứt hợp đồng lưu trú.

  • Thời gian nhận phí thế chân tài sản: Từ ngày ra thông báo đến ngày 01/04/2019. Quá thời gian quy định, nhà trường sẽ không giải quyết việc nhận lại phí thế chân tài sản.

 

Nơi nhận:

–            BGH (để báo cáo);

–            BCN các Khoa;

–            Sinh viên (thực hiện);

–            Lưu:  CTSV.

 

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Hân