Thông báo về việc quy định và đăng ký đề tài NCKH-CN cấp Trường năm 2020

Thông báo về việc quy định và đăng ký đề tài NCKH-CN cấp Trường năm 2020

THÔNG BÁO 

V/v quy định và đăng ký đề tài NCKH-CN cấp Trường năm 2020

 

Đề tài nghiên cứu khoa học – công nghệ (NCKH-CN) cấp Trường nhằm hỗ trợ và khuyến khích việc nghiên cứu khoa học, phát triển công nghệ, đổi mới sáng tạo của các nhà khoa học trẻ công tác tại Trường.

Nhằm phát huy tiềm lực của các đơn vị trong sự nghiệp chung phát triển khoa học và công nghệ, trong năm 2020, bên cạnh các đề tài NCKH-CN cấp Trường được tài trợ từ kinh phí NCKH-CN của Trường còn có các đề tài NCKH-CN cấp Trường do các đơn vị trong trường cấp kinh phí (theo phê duyệt của Hiệu Trưởng).

 • Các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ Trường: kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 20 triệu đồng.
 • Các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ đơn vị: kinh phí tối đa cho mỗi đề tài là 100 triệu đồng và do Hiệu Trưởng phê duyệt theo đề nghị của đơn vị. Đơn vị triển khai các đề tài với kinh phí NCKH-CN từ đơn vị mình cần tuân thủ và hoàn thành đúng các thủ tục về tài chính theo quy định của Trường.

Việc đăng ký, xét duyệt, đánh giá và nghiệm thu đề tài được thực hiện theo quy định chung về đề tài NCKH-CN cấp Trường.

Loại hình đề tài NCKH-CN:

 • Đề tài định hướng nghiên cứu: Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 bài báo được công bố (hoặc được nhận đăng) trên tạp chí khoa học trong và ngoài nước thuộc danh mục xét học hàm (đối với tất cả lĩnh vực); hoặc kỷ yếu hội nghị quốc tế được xuất bản bởi ACM, Springer, IEEE hoặc tương đương (đối với lĩnh vực CNTT, ĐT-VT…).
 • Đề tài định hướng ứng dụng: Sản phẩm đề tài có ít nhất 01 giải pháp hữu ích hay bản quyền tác giả đã được chấp nhận đơn đăng ký.

Tiêu chuẩn đối với đề tài cấp Trường:

 • Thời gian thực hiện: 01 năm (2020 – 2021);
 • Đề tài nghiên cứu phù hợp định hướng KH-CN của Trường, Bộ môn, Khoa, PTN, Trung tâm;
 • Tính khả thi của đề tài và đề tài không được trùng lắp;

Tiêu chuẩn đối với chủ nhiệm đề tài:

 • Chủ nhiệm phải là cán bộ trong biên chế, hợp đồng tuyển dụng (hợp đồng xanh);
 • Có chuyên môn phù hợp với đề tài đăng ký, có trình độ Cử nhân, Thạc sĩ, hoặc Tiến sĩ trẻ chưa thực hiện đề tài cấp Trường;
 • Không nợ đề tài cũ, đề tài chưa nghiệm thu phải hoàn tất các hồ sơ nghiệm thu và quyết toán;
 • Trong thời gian nhận thực hiện đề tài không có kế hoạch đi học tập dài hạn ở nước ngoài hoặc chuyển đổi công tác;
 • Không đồng thời chủ trì 02 đề tài cùng cấp;
 • Không bị kỷ luật hoặc đã hết hạn kỷ luật;

 

Đăng ký thực hiện:

 • Các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ Trường: Trường ĐH Khoa học Tự nhiên kính đề nghị Ban chủ nhiệm Khoa, Trưởng PTN, Giám đốc Trung tâm thông báo đến các cán bộ nghiên cứu tại đơn vị nộp hồ sơ đăng ký thực hiện đề tài cấp Trường năm 2020.
  • Hồ sơ đăng ký bao gồm: 01 bản in Thuyết minh đề cương (Mẫu T01) và gởi file Thuyết minh (định dạng Word, Unicode) qua email nhthuong@hcmus.edu.vn
  • Nơi nộp hồ sơ: Chủ nhiệm đề tài nộp tại Phòng KHCN (F.07).
  • Thời gian nộp hồ sơ: Trước 17g00, ngày 11/5/2020.
 • Các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ đơn vị:
  • Hồ sơ đăng ký: tương tự với các đề tài được thực hiện với kinh phí NCKH-CN từ Trường.
  • Nộp hồ sơ: mỗi đơn vị tổng hợp hồ sơ và nộp về Phòng KHCN (F.07).
  • Thời gian nộp hồ sơ: theo đề nghị của đơn vị, chậm nhất là 30/6/2020.

            Kính chào trân trọng.