Thông báo vv đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh Đắk Nông năm 2020