THÔNG BÁO VV ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN TỈNH NĂM 2023

THÔNG BÁO VV ĐỀ XUẤT NHIỆM VỤ KH&CN TỈNH NĂM 2023
Kính gởi:
 
       – BAN CHỦ NHIỆM KHOA;
       – TRƯỞNG PHÒNG THÍ NGHIỆM;
       – GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM;
       – GIÁO SƯ, PHÓ GIÁO SƯ;
       – TIẾN SĨ.
 
  Phòng KHCN kính chuyển đến Quý Thầy Cô 02 công văn:
 
            1/ Công văn số 99/SKHCN-QLKHCN ngày 19.01.2022 của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Bình Phước về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2023
    
                           Hạn nộp hồ sơ: từ 19/01 đến 31/03/2022
   
                           Địa chỉ nộp: Sở KH&CN tỉnh Bình Phước, Số 678, Quốc lộ 14, Phường Tân Phú, Thành phố Đồng Xoài
    
     
          2/ Công văn số 16/TB-SKHCN ngày 15/02/2022 của Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng về việc đề xuất nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh năm 2023
     
                         Hạn nộp hồ sơ: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 29/04/2022
     
                         Địa chỉ nộp: Sở KH&CN tỉnh Sóc Trăng, Số 217 Trần Bình Trọng , phường 2, Tp Sóc Trăng, tỉnh Sóc Trăng
 
 
  Kính đề nghị Quý Thầy Cô quan tâm phổ biến rộng rãi thông báo đến các nhà khoa học trong đơn vị đăng ký tuyển chọn;
 
  Chi tiết về thông báo xin xem file đính kèm 
   
  Trân trọng