Thông báo vv tuyển sinh khóa đào tạo Nâng cao năng lực xây dựng HSTKNĐMST cho cán bộ quản lý của các Bộ, ngành, địa phương, tổ chức Chính trị – Xã hội và cơ sở nghiên cứu đào tạo