Thông tin cán bộ hỗ trợ học online – HK1/2021-2022

Thông tin cán bộ hỗ trợ học online – HK1/2021-2022
Thông báo này dành cho các học phần thuộc giai đoạn đại cương của khóa 2020.
Các học phần cơ sở ngành và chuyên ngành, sinh viên liên hệ với cán bộ hỗ trợ của Khoa (thông tin liên hệ trong file đính kèm trong Sheet: DSCB Hỗ trợ).
Các lớp khóa 2021 sẽ có thông báo sau.