Thông tin chương trình giao lưu sinh viên tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu năm 2020

Thông tin chương trình giao lưu sinh viên tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu năm 2020

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

Số:  121   /  TB-KHTN

Về Chương trình

“Cultural Exchange 2020”

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 12 năm 2019

 

 

THÔNG BÁO

Về việc tham gia chương trình

Tham quan giao lưu tại các trường nước ngoài năm 2020

 

 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên phối hợp với Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh tổ chức chương trình tham quan giao lưu sinh viên tại các trường nước ngoài tại Hàn Quốc, Nhật Bản và Châu Âu năm 2020 với nội dung như sau:

 

Chương trình

Tham quan

Hàn Quốc

Tham quan

Nhật Bản

Tham quan Châu Âu

Thời gian

14/3/2020 – 20/3/2020

08/5/2020 – 14/5/2020

22/5/2020 – 29/5/2020

Chi phí

17.999.000đ/ sinh viên

34.999.000đ/ sinh viên

47.999.000đ/sinh viên

Chi phí đã bao gồm phí xin visa,vé máy bay, chi phí tour & tham quan, các bữa ăn, khách sạn kể cả đêm khách sạn ngày free-day nhưng chưa bao gồm chi phí ăn và đi lại ngày free-day.

Đối tượng

Toàn thể giảng viên, CB-CNV, sinh viên & học viên cao học đang học tập tại trường Đại học Khoa học Tự nhiên

Đăng ký giữ chỗ trước ngày 30/12/2019

 

Đóng trước 5.000.000đ (Năm triệu đồng chẵn) óng tiền mặt tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

Đóng trước 8.000.000đ (Tám triệu đồng chẵn) óng tiền mặt tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

Đóng trước 10.000.000đ (Mười triệu đồng chẵn) óng tiền mặt tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ)

Thanh toán phần còn lại

+   Đóng tiền mặt tại Phòng CTSV cơ sở Nguyễn Văn Cừ

** Hoàn tất trước 16h chiều ngày 15/01/2020.

Passport

Passport của sinh viên phải còn hạn sau ngày 21/09/2020

Passport của sinh viên phải còn hạn sau ngày 21/11/2020

Lịch trình

http://bit.ly/ssce20kor

http://bit.ly/ssce20jap

http://bit.ly/ssce20eu

 

 

 

 

Nơi nhận:

–         BGH (để b/c);

–         BCN các Khoa (để th/b);

–         Lưu: CTSV.

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

 

(đã ký)

 

Trần Vũ