Thông tin Giải thưởng HONDA năm 2020

Thông tin Giải thưởng HONDA năm 2020

Thông tin chi tiết về Giải thưởng:

 {aridoc width=”900″ height=”900″}https://www.hcmus.edu.vn/attachments/article/3268/H%C6%B0%E1%BB%9Bng%20d%E1%BA%ABn%20h%E1%BB%93%20s%C6%A1%20Honda%20Award%202020.pdf{/aridoc}

Mẫu đơn ứng tuyển Honda Award: tại đây

Lưu ý: Ứng viên phải gửi mẫu đơn dự tuyển về email: hya@honda.com.vn trước khi gửi hồ sơ bản cứng.