Thông tin về chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên

Thông tin về chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

 
   

 

Số:  90    /TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   

 

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2020

 

THÔNG BÁO

Chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng
chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên

_________________

 

Giáo  dục giới tính là tiến trình suốt cả đời người, là chuyện phải làm hằng ngày hằng giờ, mọi nơi, mọi lúc nhằm trang bị kiến thức, hình thành nhân cách, tạo nên một nền tảng vững chắc cho sức khỏe tình dục, sức khỏe sinh sản sau này. Nhằm cung cấp thông tin giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho nữ sinh viên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM phối hợp với Công ty Cổ phần Dược – Thiết bị Y tế Sông Hàn tổ chức chương trình tuyên truyền, chia sẻ kỹ năng chăm sóc sức khỏe sinh sản nữ sinh viên, chi tiết như sau:

  1. Đối tượng tham gia:

Tất cả nữ sinh viên của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.

  1. Thời gian tổ chức:

Ngày

Ca

Thời gian

28/11/2020 (Thứ bảy)

Ca 1

Từ 8g30 đến 9g30

28/11/2020 (Thứ bảy)

Ca 2

Từ 9g30 đến 10g30

28/11/2020 (Thứ bảy)

Ca 3

Từ 13g30 đến 14g30

28/11/2020 (Thứ bảy)

Ca 4

Từ 14g30 đến 15g30

  1. Địa điểm:

Hội trường B – Cơ sở Thủ Đức – Dĩ An

  1. Nội dung chương trình:
  • Tầm quan trọng sức khỏe sinh sản nữ sinh;
  • Quan hệ tình dục an toàn, phòng ngừa tránh thai kịp thời;
  • Nhận biết những dấu hiệu, nguyên nhân gây bệnh phụ khoa;
  • Kỹ năng tự chăm sóc bản thân, giữ sức khỏe tốt trong học tập và rèn luyện;
  • Giao lưu tư vấn trực tiếp sinh viên, đánh giá kết quả buổi truyền thông.
  1. Đăng ký tham gia:

Sinh viên đăng ký trực tiếp tại link sau: https://bom.to/TtfFB3G

Sinh viên tham gia sẽ được cộng 5 điểm rèn luyện vào mục 3.5./.

 

           

Nơi nhận:

–                                        BGH (để báo cáo);

–                                        BCN các Khoa;

–                                        Đoàn TN, Hội SV;

–                                        Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

KT. TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(đã ký)

Phạm Nguyễn Thùy Dương