THƯ MỜI V/v THAM DỰ HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC TẾ “MÔ HÌNH GIÁO DỤC CHO VIỆT NAM ĐƯƠNG ĐẠI”