Triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

Triển khai công tác đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019

Kế hoạch triển khai công tác đánh giá công chức, viên chức năm 2019

Thầy cô lưu ý các biểu mẫu kê khai như sau:
Mẫu 1: Dành cho Hiệu trưởng
Mẫu 2: Dành cho Phó Hiệu trưởng
Mẩu 3: Dành cho viên chức và người làm việc
Trong mẫu 3, Phần III Nhận xét của Trưởng đơn vị lãnh đạo trực tiếp là nhận xét của Trưởng Phòng/Trưởng Khoa/Giám đốc Trung tâm/Trưởng phòng thí nghiệm cấp trường/ Giám đốc thư viện/ Trưởng Bộ môn GDTC…
(Trưởng Bộ môn thuộc khoa không ký ). 
Trân trọng./.