Về việc tổ chức kì thi đánh giá năng lực ĐHQG năm 2018

Về việc tổ chức kì thi đánh giá năng lực ĐHQG năm 2018

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường

           

Trong buổi sáng ngày 07/07/2018 (Thứ bảy) Trường Đại học Khoa học Tự nhiên sẽ tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực ĐHQG;

Để đảm bảo an toàn trật tự cho công tác tổ chức kì thi, nhà Trường đề nghị các trưởng đơn vị thông báo cho toàn thể CB-VC, sinh viên, học viên các Trung tâm, Phòng thí nghiệm trong Trường tạm ngưng hoạt động trong thời gian thi cụ thể:

– Ngày 07/07/2018 (Thứ bảy) từ 06g30 đến 12g00

Phòng Tổ chức – Hành chính kính thông báo để các đơn vị được biết và nghiêm túc thực hiện để đảm bảo quy chế thi.

Trân trọng./.