Xét hưởng phụ cấp thâm niên giảng dạy năm 2020

Xét hưởng phụ cấp thâm niên giảng dạy năm 2020

Kính gửiCác đơn vị trong Trường

Thực hiện Nghị định số 54/2011/NĐ-CP ngày 04/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, và Thông tư số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên đề nghị đơn vị thông báo đến cán bộ giảng dạy chưa được hưởng PCTNGD thuộc đối tượng và đủ điều kiện dưới đây làm tờ khai theo mẫu đính kèm:

+ Đối tượng được hưởng phụ cấp thâm niên là nhà giáo trong biên chế đang giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục công lập và các học viện, trường, trung tâm làm nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng thuộc cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị, xã hội (gọi chung là cơ sở giáo dục công lập) đã được chuyển, xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ – CP).

+ Điều kiện: có thời gian giảng dạy đủ 5 năm (60 tháng) tính đến 31/12/2020- sau khi trừ thời gian thử việc 12 tháng, thời gian đi học nước ngoài (không đóng bảo hiểm xã hội) và thời gian nghỉ không lương (nếu có).

Đề nghị các đơn vị lập danh sách viên chức và tờ khai (theo mẫu đính kèm); gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính trước 16 giờ ngày 23/11/2020 (P.TCHC – F.01, chuyên viên phụ trách: Nguyễn Lê Tường Vi).

Các trường hợp đang học tập nước ngoài sẽ được xét bổ sung sau khi viên chức đã có quyết định tiếp nhận lại.

Lưu ý: Các viên chức đang được hưởng phụ cấp thâm niên nhà giáo từ năm 2019 trở về trước không thực hiện thông báo này, P.TCHC sẽ gửi thông báo hướng dẫn sau.

Trân trọng./.