Bảng chuyển đổi học phần K2018 về trước các môn lý luận chính trị

Bảng chuyển đổi học phần K2018 về trước các môn lý luận chính trị

Căn cứ công văn số 3056/BGDĐT-GDĐH ngày 19 tháng 7 năm 2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện chương trình, giáo trình các môn Lý luận chính trị, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên thông báo đến sinh viên đại học thuộc các hệ đào tạo của các chương trình về nội dung các học phần lý luận chính trị bắt buộc trong chương trình đào tạo từ khóa tuyển 2019 như sau (file đính kèm)