Cập nhật lịch học môn Tổng hợp và biến tính polyme (lớp cao học ngành Khoa học vật liệu khóa 27)