Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ 1/2020-2021

Chính sách đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số học kỳ 1/2020-2021
 1. Đối tượng:
 • Sinh viên hệ chính quy là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo.
 • Không áp dụng đối với sinh viên cử tuyển, các đối tượng chính sách được xét tuyển và học đại học, cao đẳng sau khi hoàn thành chương trình dự bị đại học.
 1. Chính sách về học phí (MGHP): được miễn, giảm học phí theo nghị định số 86/2015/NĐ-CP của chính phủ ngày 02/10/2015.
 2. Chính sách về hỗ trợ: được hỗ trợ chi phí học tập bằng 60% mức lương cơ sở và được cấp 10 tháng/năm học; số năm được hưởng hỗ trợ chi phí học tập theo thời gian đào tạo chính thức.
 3. Thủ tục hồ sơ (nộp 01 bộ hồ sơ khác với hồ sơ MGHP):
 • Đơn đề nghị hỗ trợ chi phí học tập (theo mẫu).
 • Bản sao Giấy chứng nhận là hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo do ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn cấp (của năm 2020).
 • Bản sao giấy khai sinh.
 • Các sinh viên đã được nhận chính sách này trong học kỳ 2/19-20 không nộp lại hồ sơ.
 1. Thời gian nhận hồ sơ: từ 20/10/2020 – 30/10/2020 tại Phòng Công tác Sinh viên cả 2 cơ sở

Nơi nhận:

–            Ban Giám hiệu;

–            BCN các khoa;

–            Lưu: VT, CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN 

Trần Vũ