CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2023

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ NĂM 2023

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư;

Căn cứ Thông tư 04/2019/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 3 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Giáo sư nhà nước, các Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành và Hội đồng Giáo sư cơ sở;

Căn cứ Quyết định số 883/QĐ-KHTN ngày 29 tháng 5 năm 2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên về việc thành lập Hội đồng Giáo sư cơ sở năm 2023;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng Giáo sư cơ sở ngày 24 tháng 7 năm 2023 về việc họp rà soát hồ sơ, xem xét kết quả thẩm định của các chuyên gia để cho ý kiến kết luận ứng viên đủ điều kiện trình bày báo cáo tổng quan;

Căn cứ kết luận của Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên ngày 25 tháng 7 năm 2023 tại biên bản xác nhận kết quả bỏ phiếu thông qua ứng viên đủ điều kiện đề nghị Hội đồng Giáo sư Ngành/Liên ngành và Hội đồng Giáo sư Nhà nước xem xét đạt chuẩn chức danh Giáo sư/Phó Giáo sư cho các ứng viên.

Nay Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM công khai kết quả như sau:

  1. Ứng viên được tín nhiệm và đề nghị HĐGSNN xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS/PGS năm 2023

 

TT

Họ và tên ứng viên

Chức danh đăng ký

GS/PGS

Ngành, chuyên ngành

Nơi làm việc

Số phiếu tín nhiệm/Số thành viên HĐ có mặt/Tổng số thành viên HĐ

1

 Đặng Thị Phương Thảo

GS

Sinh học

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

13/13/13

2

 Bùi Chí Bảo

PGS

Sinh học

Khoa Y, ĐHQG-HCM

13/13/13

3

 Lê Văn Anh Cường

PGS

Vật lý

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

13/13/13

4

 Đặng Vinh Quang

PGS

Vật lý

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

13/13/13

5

 Bùi Lê Trọng Thanh

PGS

Toán học

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

13/13/13

6

 Lê Ngọc Tuấn

PGS

Khoa học Trái đất – Mỏ

Trường ĐH KHTN, ĐHQG-HCM

13/13/13

 2. Thời gian công khai kết quả xét của Hội đồng Giáo sư cơ sở từ 26/7/2023 đến 09/8/2023.