Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

1.Công văn 60/HĐGSNN-VP Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với ứng viên năm 2024

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-60-hdgsnn-vp-thong-bao-lich-tap-huan-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-doi-voi-ung-vien-nam-2024_773/

 

2.Công văn 61/HĐGSNN-VP Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với các HĐGS cơ sở năm 2024

http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-61-hdgsnn-vp-thong-bao-lich-tap-huan-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-doi-voi-cac-hdgs-co-so-nam-2024_774/