Thẻ: Danh hiệu NGND – NGUT – GS – PGS

Công văn 65 /HĐGSNN – VP về việc kê khai HS điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2024
Bài viết

Công văn 65 /HĐGSNN – VP về việc kê khai HS điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2024

Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM gửi Thầy/Cô Công văn 65 /HĐGSNN – VP về việc kê khai HS điện tử và bản đăng ký xét công nhận đạt TCCD GS, PGS năm 2024. Link đính kèm: http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-65-hdgsnn-vp-thong-bao-cac-hdgsn-ln-hdgscs-cac-ung-vien-dang-ky-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2024_775/

Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024
Bài viết

Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

1.Công văn 60/HĐGSNN-VP Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với ứng viên năm 2024 http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-60-hdgsnn-vp-thong-bao-lich-tap-huan-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-doi-voi-ung-vien-nam-2024_773/   2.Công văn 61/HĐGSNN-VP Thông báo lịch tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS đối với các HĐGS cơ sở năm 2024 http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-61-hdgsnn-vp-thong-bao-lich-tap-huan-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-doi-voi-cac-hdgs-co-so-nam-2024_774/

Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024
Bài viết

Về việc đăng ký xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024

Kính gửi: Các đơn vị trong Trường             Căn cứ Thông báo số 37/HĐGSNN ngày 01/4/2024 của Hội đồng giáo sư nhà nước về việc thông báo Lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2024; Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM thông báo đến các ứng viên...

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2023
Bài viết

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2023

Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg...

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS  TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2022
Bài viết

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh...