Thẻ: Danh hiệu NGND – NGUT – GS – PGS

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2023
Bài viết

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư Trường Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG-HCM năm 2023

Căn cứ quyết định số 37/2018/QĐ-TTg về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg...

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS  TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2022
Bài viết

CÔNG KHAI KẾT QUẢ XÉT ĐẠT CHUẨN CHỨC DANH GS/PGS TẠI HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ 2022

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh...

Tiêu chí thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh đối với ứng viên xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Bài viết

Tiêu chí thẩm định năng lực ngoại ngữ phục vụ công tác chuyên môn và khả năng giao tiếp tiếng Anh đối với ứng viên xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2022 tại Hội đồng Giáo sư cơ sở Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo...

v/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022
Bài viết

v/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022

Kính gửi quý Thầy/Cô. Thực hiện theo công văn số 86/HĐGSNN-VP ngày 24/5/2022 của Hội đồng giáo sư nhà nước V/v tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh GS, PGS năm 2022. http://hdgsnn.gov.vn/tin-tuc/cong-van-so-86-hdgsnn-vp-v-v-tap-huan-xet-cong-nhan-dai-tieu-chuan-chuc-danh-gs-pgs-nam-2022_674/   Phòng Tổ chức – Hành chính xin thông báo Hội nghị tập huấn xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo...

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM
Bài viết

Kết quả xét bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư 2021 Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM

Căn cứ Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư; thủ tục xét hủy bỏ công nhận chức danh và miễn nhiệm chức danh...