Đăng kí làm Co-PI chương trình SATU Joint Research Scheme 2018

Đăng kí làm Co-PI chương trình SATU Joint Research Scheme 2018
1. Thông tin chương trình
 
– Nhằm đẩy mạnh mối quan hệ hợp tác nghiên cứu khoa học giữa các trường đại học thành viên Diễn đàn SATU, Ban Thư ký Quốc tế SATU đã triển khai chương trình SATU Joint Research Scheme thông qua việc hội nhập nguồn tài nguyên học thuật và liên kết mối quan tâm nghiên cứu chung của các nhà khoa học trong khu vực. 
 
–  Mỗi dự án gồm 1 nhóm các nhà khoa học; trong đó, 1 nhà khoa học thuộc NCKU làm Principal Investigator (PI) và các nhà khoa học thuộc các trường thành viên Diễn đàn SATU làm Co-Principal Investigator (Co-PI).
 
Lưu ý: Ban Thư Ký Quốc tế SATU không hỗ trợ kinh phí nghiên cứu cho PI và Co-PI.
 
2.  Tiêu chuẩn ứng viên
 
–  Ứng viên đã có học vị Tiến sĩ, đang làm việc tại các trường đại học thành viên SATU (ĐHQG-HCM là thành viên của SATU).
 
–  Ứng viên được ĐHQG-HCM giới thiệu (người giới thiệu ký tên vào cuối mẫu đăng ký).
 
3.  Danh sách các dự án: Vui lòng xem tại https://preview.tinyurl.com/y9ax39pb
 
4.  Cách thức nộp hồ sơ:
 
Ứng viên vui lòng tải đơn đăng kí tại https://preview.tinyurl.com/y9ax39pb, hoàn thiện hồ sơ, gửi về phòng Quan hệ Quốc tế hạn chót đến 16h ngày 21/5/2018.
 
Thông tin chi tiết các dự án và đơn đăng kí tại https://preview.tinyurl.com/y9ax39pb
 
Thông tin khác vui lòng liên hệ Cô Kim Ngân, Ban Quan hệ Đối ngoại, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, email: ttkngan@vnuhcm.edu.vn, ĐT: 08 37242160 (1452).