Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học đợt tháng 5/2022

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học đợt tháng 5/2022

Lưu ý:

1. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 18/7/2022 đến ngày 20/7/2022

2. SV có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 25/07 (nếu có nhu cầu).