Thẻ: Tốt nghiệp

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy, bậc Cao đẳng ngành  Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2024)
Bài viết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc Đại học hệ chính quy, bậc Cao đẳng ngành Công nghệ thông tin, hệ đào tạo từ xa và Liên thông đại học cho đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2024)

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN                Số: 200/TB-KHTN-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc            Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2024 THÔNG BÁO (Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Liên thông đại học và Cao đẳng – đợt tháng 5/2024 (tất cả chương trình)
Bài viết

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học, Liên thông đại học và Cao đẳng – đợt tháng 5/2024 (tất cả chương trình)

Phòng đào tạo công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 năm 2024 cho tất cả sinh viên chương trình đại trà, chương trình tài năng, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến trong các file đính kèm. Sinh viên lưu ý các vấn đề sau: Kiểm tra tất cả...

Danh sach sinh viên tốt nghiệp đại học tháng 3/2024 – chương trình Liên thông đại học
Bài viết

Danh sach sinh viên tốt nghiệp đại học tháng 3/2024 – chương trình Liên thông đại học

Sinh viên lưu ý các vấn đề sau: Sinh viên xem thông itn trong file đính kèm, kiểm tra tất cả thông tin cá nhân trên danh sách tốt nghiệp. SV sẽ chịu trách nhiệm nếu sai thông tin trong danh sách chính thức do không hiệu chỉnh lúc này. Thời gian hiệu chỉnh thông...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học – đợt tháng 3 năm 2024
Bài viết

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học – đợt tháng 3 năm 2024

Phòng đào tạo công bố danh sách tốt nghiệp đợt tháng 3 năm 2024 cho tất cả sinh viên chương trình đại trà, chương trình tài năng, chương trình chất lượng cao, chương trình tiên tiến và chương trình Việt-Pháp trong file đính kèm. Sinh viên lưu ý các vấn đề sau: Kiểm tra tất...

Thông báo dời ngày công bố danh sách tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy
Bài viết

Thông báo dời ngày công bố danh sách tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng hệ chính quy

Phòng Đào tạo thông báo: Do có sự kiện xảy ra đột xuất, phòng Đào tạo thay đổi ngày công bố danh sách tốt nghiệp các chương trình như sau: Đại học chương trình đại trà: 03/4/2024 Đại học chương trình đề án: 05/4/2024 Đại học chương trình Liên thông: 05/4/2024 Cao đẳng CNTT: 05/4/2024...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc (cập nhật ngày công bố danh sách)
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại hoc (cập nhật ngày công bố danh sách)

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy các chương trình   đợt tháng 3 và tháng 5 năm 2024   Trường Đại học Khoa học tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy  cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp cao đẳng hệ chính quy cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ cao đẳng hệ chính quy  cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024       Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau đây gọi...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đại học hệ chính quy, chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024

THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trình độ đại học hệ chính quy chương trình liên thông cho đợt công bố danh sách tốt nghiệp vào tháng 3 và tháng 5 năm 2024   Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (sau...