Thẻ: Tốt nghiệp

Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành cho sinh viên  trình độ Đại học hệ chính quy – Khóa 2019 trở về trước
Bài viết

Thông báo cập nhật thông tin chuyên ngành cho sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy – Khóa 2019 trở về trước

THÔNG BÁO Về việc cập nhật thông tin chuyên ngành cho sinh viên trình độ Đại học hệ chính quy – Khóa 2019 trở về trước          Để chuẩn bị cho việc nộp hồ sơ xét tốt nghiệp trong tháng 8 năm 2022, Trường thông báo đến sinh viên trình độ Đại...

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022 trình độ đại học hệ chính quy
Bài viết

Thông báo nộp hồ sơ xét tốt nghiệp đợt tháng 9 năm 2022 trình độ đại học hệ chính quy

ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN               Số: ……. /TB-KHTN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Thành phố Hồ Chí Minh, ngày  29  tháng 07 năm 2022 THÔNG BÁO Về việc nộp hồ sơ...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy của đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2022 và Liên thông đại học đợt tháng 04/2022
Bài viết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy của đợt xét tốt nghiệp tháng 5/2022 và Liên thông đại học đợt tháng 04/2022

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN PHÒNG ĐÀO TẠO  Số: 135/TB-KHTN-ĐT CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  Tp. Hồ Chí Minh, ngày  27 tháng 07 năm 2022 THÔNG BÁO (Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy của đợt xét...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học đợt tháng 5/2022
Bài viết

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học đợt tháng 5/2022

Lưu ý: 1. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 18/7/2022 đến ngày 20/7/2022 2. SV có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 25/07 (nếu có nhu cầu)....

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học và cao đẳng đợt tháng 4/2022
Bài viết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp đại học và cao đẳng đợt tháng 4/2022

 THÔNG BÁO (Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc cao đẳng và bậc đại học hệ chính quy của đợt xét tốt nghiệp tháng 4/2022)        Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) bậc cao đẳng và bậc đại...

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy của đợt xét tốt nghiệp tháng 2, 3/2022
Bài viết

Thông báo nhận bằng tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy của đợt xét tốt nghiệp tháng 2, 3/2022

 THÔNG BÁO (Về việc nhận bằng tốt nghiệp bậc đại học hệ chính quy của đợt xét tốt nghiệp tháng 2, 3/2022)           Trường Đại học Khoa học Tự nhiên (sau đây gọi tắt là Trường) thông báo đến tất cả sinh viên (SV) bậc đại học hệ chính quy về...

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy – đợt tháng 4/2022 (update)
Bài viết

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy – đợt tháng 4/2022 (update)

Lưu ý: 1. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 29/4/2022 đến ngày 05/5/2022 2. SV còn nợ 1 số loại giấy tờ trong hồ sơ xét tốt nghiệp phải nộp bổ sung...