Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy – đợt tháng 4/2022 (update)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy – đợt tháng 4/2022 (update)

Lưu ý:

1. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 29/4/2022 đến ngày 05/5/2022

2. SV còn nợ 1 số loại giấy tờ trong hồ sơ xét tốt nghiệp phải nộp bổ sung trước ngày 15/05/2022 (xem file DSSV Thieu Ho So)

3. SV không có tên trong ds tốt nghiệp xem file DS no mon để biết môn nợ

5. SV có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 06/05 (nếu có nhu cầu)

6. SV cần thực hiện Khảo sát việc làm, việc học theo thông báo của phong Khảo thí.