Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy – tháng 7/2020

Danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy – tháng 7/2020

Phòng đào tạo công bố danh sách sinh viên tốt nghiệp đại học hệ chính quy đợt tháng 7/2020.

Sinh viên có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp. Nếu có sai sót về thông tin cá nhân, sinh viên phải liên hệ phòng Đào tạo đề nghị được điều chỉnh từ ngày 06/8/2020 đến ngày 12/8/2020.