Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học tháng 3/2022 (update)

Danh sách sinh viên tốt nghiệp Đại học tháng 3/2022 (update)

Lưu ý:

1. SV có trách nhiệm kiểm tra tất cả thông tin trên danh sách công nhận tốt nghiệp, nếu có sai sót phải liên hệ phòng Đào tạo điều chỉnh từ ngày 01/4/2022 đến ngày 04/4/2022

2. SV còn nợ 1 số loại giấy tờ trong hồ sơ xét tốt nghiệp phải nộp bổ sung trước ngày 15/04/2022 (xem file DSSV Thieu Ho So)

3. SV đã xét tốt nghiệp, các môn chưa thi đã bị hủy (file DS huy mon)

4. SV không có tên trong ds tốt nghiệp xem file Chua tot nghiep để biết môn nợ

5. SV có thể đăng ký cấp Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời từ ngày 07/04 (nếu có nhu cầu)