Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020

Đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020

Kính gửi: Các đơn vị trực thuộc Trường

 

Thực hiện Công văn số 683/ĐHQG-TĐKT ngày 22 tháng 4 năm 2020 của Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh (ĐHQG-HCM) về việc đề cử xét trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020. Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG-HCM kính đề nghị các đơn vị triển khai những nội dung sau:  

–         Thông báo rộng rãi Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020 đến các tập thể, các nhân của đơn vị mình (tiêu chuẩn, quy trình, thủ tục, biểu mẫu tham khảo file đính kèm).

–          Đề cử danh sách các tập thể, cá nhân có đủ tiêu chuẩn trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020 theo đúng quy trình và thủ tục hồ sơ, báo cáo thành tích.

–         Hồ sơ xét trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2020 gửi về Phòng Tổ chức – Hành chính (cô Nguyễn Thị Hảo, phòng B.06) và gửi file qua email: nghao@hcmus.edu.vn trước ngày 02/6/2020.

Trân trọng./.