Điều chỉnh môn học học phần 2 lớp cao học ngành Hệ thống thông tin và Lý thuyết xác suất và thống kê toán học khóa 2017

Điều chỉnh môn học học phần 2 lớp cao học ngành Hệ thống thông tin và Lý thuyết xác suất và thống kê toán học khóa 2017

THÔNG BÁO

Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo điều chỉnh môn học đã mở trong học phần 2 của ngành Hệ thống thông tin và Lý thuyết xác suất và thống kê toán học khóa 2017 như sau:

STT Ngành Tên môn đã thông báo trong lịch học HP2 Tên môn điều chỉnh
1 Hệ thống thông tin Các hệ cơ sở tri thức Các hệ cơ sở dữ liệu nâng cao
2 Lý thuyết xác suất và thống kê toán học Seminar chuyên đề 1 Seminar chuyên đề 2

 Học viên đã đăng ký môn học trên nếu đồng ý chuyển sang môn mới thì phòng Đào tạo Sau đại học sẽ tự cập nhật chuyển môn.

Nếu học viên có đề nghị khác thì liên hệ phòng Đào tạo Sau đại học trước ngày 6/4/2018. Sau thời hạn này nếu học viên không thay đổi thì phòng Đào tạo Sau đại học sẽ tự cập nhật chuyển môn.