DS thầy cô hỗ trợ học online cho SV khóa 2021

DS thầy cô hỗ trợ học online cho SV khóa 2021

Sinh viên gặp vấn đề trục trặc trong khi học online liên hệ với giảng viên hoặc chuyên viên phòng Đào tạo, giáo vụ Khoa trong danh sách đính kèm.

Trong 2 tuần lễ đầu tiên kể từ ngày 04/10/2021:

Sinh viên phải thường xuyên theo dõi các thông báo của phòng đào tạo tại link: https://www.hcmus.edu.vn/%C4%91%C3%A0o-t%E1%BA%A1o/daotao.

Sinh viên vào Portal để cập nhật thông tin trong trường hợp thay đổi Thời khóa biểu

Sinh viên các chương trình Tiên tiến, Chất lượng cao, Việt Pháp theo dõi thông tin học tập trên website của Khoa.