DSSV Hoàn tất chương trình đại học – đợt tháng 5/2021