Dự kiến phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2020 – đợt 1

Dự kiến phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo năm 2020 – đợt 1

Để chuẩn bị tốt cho công tác nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo hàng năm đối với cán bộ giảng dạy trong biên chế, nay Phòng Tổ chức – Hành chính thông báo danh sách nâng phụ cấp thâm niên nhà giáo năm 2020 – đợt 1.

Đề nghị đơn vị thông báo đến viên chức rà soát hệ số phụ cấp theo danh sách đính kèm, nếu có chênh lệch, vui lòng gửi phản hồi về Phòng Tổ chức – Hành chính (F.01) hoặc qua địa chỉ email: nltvi@hcmus.edu.vn (chuyên viên phụ trách: Nguyễn Lê Tường Vi) trước 16 giờ ngày 07/12/2020 để kiểm tra.

Thông tin chi tiết được đăng tại http://hr.hcmus.edu.vn.

Lưu ý: Viên chức đã nộp kê khai thông tin theo hướng dẫn của công văn 147/TB-KHTN-TCHC của Phòng Tổ chức – Hành chính ngày 05/11/2020 về việc xét hưởng phụ cấp thâm niên giảng dạy năm 2020 sẽ được xét trong đợt 2 năm 2020.

Trân trọng./.