Hướng dẫn 16 Thành ủy về Học tập và làm theo TT-ĐĐ-PC Hồ Chí Minh

Hướng dẫn 16 Thành ủy về Học tập và làm theo TT-ĐĐ-PC Hồ Chí Minh

Hướng dẫn số 16-HD/BTGTU ngày 26/9/2016 của Ban Tuyên giáo Thành ủy TPHCM về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 54-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị, Kế hoạch 03-KH/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Hướng dẫn số 08-HD/BTGTW ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Thường vụ Thành ủy đã ban hành Kế hoạch số 54-KH/TU ngày 20 tháng 9 năm 2016 thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong Kế hoạch 54-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy đã nêu rõ mục đích, yêu cầu, nội dung các công việc và giao trách nhiệm cho các cấp ủy, tố chức đảng, các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị thực hiện.

Ban Tuyên giáo Thành ủy hướng dẫn một số nội dung cụ thể như sau:

  1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền:

– Tuyên truyền việc triển khai các văn bản chỉ đạo của Trung ương và thành phố: Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch 03- KH/TW ngày 25 tháng 7 năm 2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Hướng dẫn số 08- HD/BTGTW ngày 19 tháng 8 năm 2016 của Ban Tuyên giáo Trung ương về một số nội dung cụ thể thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Kế hoạch số 03-KH/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch 54-KH/TU ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy về thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh của Đảng bộ thành phố từ nay đến năm 2021.

– Những nội dung cụ thể tập trung tuyên truyền tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

+ Tuyên truyền nội dung và những bài học kinh nghiệm sau 5 năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”. Tuyên truyền về các chủ đề hàng năm của Chỉ thị 05-CT/TW theo hướng dẫn của Cơ quan giúp việc Ban Thường vụ Thành ủy.

+ Tuyên truyền việc xây dựng và thực hiện những chuẩn mực đạo đức của cán bộ, đảng viên và ban ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị, gắn với chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ của tập thể và cá nhân. Quan tâm tuyên truyền trách nhiệm gương mẫu của cán bộ lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương.

+ Tuyên truyền các gương “người tốt, việc tốt”, tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác; các mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo. Nâng cao chất lượng việc tổ chức kể chuyện dưới cờ hàng tuần, chú ý giới thiệu những gương làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tạo sức lan tỏa trong Đảng và toàn xã hội.

+ Tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với thực hiện Chương trình hành động 45-CTr/TU ngày 21 tháng 6 năm 2015 của Ban Thường vụ Thành ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI “Về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”.

+ Đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc; phê phán việc làm thiếu gương mẫu, các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

  1. Tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

2.1. Tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh:

Các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức hội nghị để quán triệt Chỉ thị 05-CT/TW, Kế hoạch 03-KH/TW, Kế hoạch 54-KH/TU ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy và học tập các chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh hằng năm.

Thành phần: các đồng chí trong ban chấp hành đảng bộ quận, huyện, thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, lãnh đạo Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội, lãnh đạo các phòng, ban, phường, xã, thị trấn, bí thư, phó bí thư các chi bộ, đảng bộ cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên, lãnh đạo Đài truyền thanh và Bản tin địa phương.

Thời gian tổ chức hội nghị: Thời gian học tập, quán triệt các chuyên đề không quá 1/2 ngày. Việc tổ chức hội nghị học tập, quán triệt các chuyên đề của năm hoàn thành trong quí I. Riêng năm 2016, hoàn thành trong quí IV.

2.2. Tổ chức sinh hoạt định kỳ:

Các tổ chức đảng, tổ chức chính trị – xã hội, cơ quan, đơn vị, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị. Trong quá trình học tập, cùng với các nội dung chuyên đề do Trung ương và Thành ủy hướng dẫn, các cấp ủy đảng cần chủ động xây dựng nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát hợp, thiết thực với ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên.

2.3. Xây dựng kế hoạch toàn khóa và hằng năm của tập thể:

Căn cứ chuyên đề toàn khóa và chuyên đề hằng năm, các cấp ủy xây dựng kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh toàn khóa, cụ thể hóa thành kế hoạch cho từng năm, theo yêu cầu: gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện các nghị quyết Trung ương về xây dựng Đảng, kết hợp với các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước của các cấp, các ngành. Chọn một số vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục, tạo chuyển biến rõ nét.

Kế hoạch toàn khóa hoàn thành trong quý IV năm 2016; Kế hoạch hằng năm hoàn thành trong quý IV của năm trước.

2.4. Xây dựng kế hoạch cá nhân cho từng năm:

Nội dung gợi ý tập trung để xây dựng kế hoạch thực hiện: nhiệm vụ được giao; hạn chế, khuyết điểm qua kiểm điểm hằng năm và sau kiểm điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4; cải cách hành chính, cải tiến tác phong, phương pháp làm việc, phong cách phục vụ nhân dân, sáng kiến kinh nghiệm nâng cao hiệu quả công tác; mục tiêu phấn đấu của bản thân trong năm; khả năng và tâm nguyện thực hiện những việc làm cụ thể theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người…

Các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cá nhân để thực hiện Chỉ thị 05. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với ban thường vụ cấp ủy, hoặc ban cán sự đảng đoàn, lãnh đạo cơ quan và chi bộ nơi sinh hoạt.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đoàn thể, cơ quan, đơn vị hướng dẫn đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên xây dựng kế hoạch cá nhân. Cuối năm, báo cáo kết quả thực hiện với chi bộ, tổ chức, cơ quan, đơn vị nơi công tác và bổ sung kế hoạch thực hiện cho năm tiếp theo.

Kế hoạch hằng năm hoàn thành trong quý IV của năm trước.

2.5. Rà soát, xây dựng quy định đối với cán bộ, công chức, nhất là cán bộ lãnh đạo, người đứng đầu:

Cấp ủy, cán bộ, đảng viên, nhất là các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị nhận rõ vai trò và thể hiện trách nhiệm nêu gương, đi đầu trong học tập và làm theo Bác; thực hiện nghiêm túc Quy định 101-QĐ/TW của Ban Bí thư về “Trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp”.

Bổ sung, hoàn thiện, thực hiện nghiêm túc chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị.

Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá cán bộ hằng năm.

Tăng cường thực hiện trách nhiệm nêu gương bằng những công việc cụ thể; bảo đảm cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức đảng và nhân dân.

3.Công tác sơ kết, tổng kết việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

3.1. Về sơ kết, tổng kết:

Quí IV hằng năm, ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức đánh giá kết quả thực hiện năm trước, xây dựng kế hoạch của năm sau (riêng năm 2016 báo cáo trong tháng 12); gửi báo cáo kết quả thực hiện về Ban Tuyên giáo Thành ủy để tổng hợp, báo cáo Ban Thường vụ Thành ủy.

Thời gian tổ chức hội nghị sơ kết việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW: Ban thường vụ các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tổ chức hội nghị sơ kết, kết hợp biểu dương những tấm gương điển hình tiên tiến, người tốt, việc tốt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác vào dịp tháng 5 hằng năm, hoặc gắn với các ngày kỷ niệm quan trọng của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị. Việc tổng kết cho nhiệm kỳ sẽ có hướng dẫn riêng.

Quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở và đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy: Thường xuyên quan tâm kiểm tra, giám sát, động viên, nhắc nhở, đánh giá kết quả thực hiện; xây dựng những mô hình hay, phát hiện những cách làm mới, hiệu quả; biểu dương, nhân rộng những điển hình tiên tiến, những tấm gương tập thể, cá nhân thực hiện tốt, đồng thời phê bình, uốn nắn những nhận thức và hành vi lệch lạc trong học tập và làm theo Bác. Định kỳ tổ chức giao ban, sơ kết 6 tháng, tổng kết năm, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức và phong cách Hồ Chí Minh của đảng bộ.

3.2. Về kinh phí thực hiện:

Thực hiện theo Thông tư số 38/2012/TT-BTC, ngày 05 tháng 3 năm 2012 của Bộ Tài chính “hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí về tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh ở các cấp”.

  1. Đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp; gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả những vấn đề bức xúc, nổi cộm của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị.

Các cấp ủy đảng bổ sung nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ Thành phố và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp, kế hoạch hoạt động hằng năm và việc thực hiện nhiệm vụ chính trị thường xuyên của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể, phù hợp với điều kiện, đặc thù, chức năng, nhiệm vụ của ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị

Tiếp tục xây dựng, hoàn thiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ ở từng cơ quan, đơn vị với phương châm “sát chức năng, nhiệm vụ, ngắn gọn, dễ nhớ, dễ thực hiện và đánh giá việc thực hiện”. Xác định một số nội dung cụ thể về tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống, tác phong, phong cách trong công việc và sinh hoạt của cán bộ, đảng viên; một số vấn đề tư tưởng, đạo đức gây bức xúc trong ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để tập trung chỉ đạo mang lại kết quả cụ thể. Kết hợp chặt chẽ việc học tập và làm theo Bác gắn với các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, đoàn thể. Lấy kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hằng năm.

Gắn kết chặt chẽ việc thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về xây dựng Đảng, đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt định kỳ hằng tháng của tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở cơ sở. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện việc giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm của các ngành, đơn vị, địa phương cùng với báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 Khóa XI “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”.

  1. Xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ rệt trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Các cấp ủy, tổ chức đảng, địa phương, cơ quan, đơn vị tùy theo đặc điểm tình hình, thuận lợi, khó khăn, căn cứ chức năng, nhiệm vụ, điều kiện cụ thể, xác định rõ những nội dung đột phá nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đem lại hiệu quả thiết thực trong công tác, trong phục vụ nhân dân, tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ ra toàn xã hội.

Người đứng đầu, bí thư cấp ủy các cấp căn cứ những hạn chế, khuyết điểm trong quá trình tổ chức thực hiện các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch, chương trình hành động, thành tựu và hạn chế trong quá trình tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ quan, đơn vị và của từng cá nhân…, xác định rõ những nội dung đột phá để xây dựng kế hoạch của tập thể sát đúng, kế hoạch của cá nhân phù hợp và thiết thực, có lộ trình thực hiện cụ thể, nghiêm túc, hiệu quả và thuyết phục đối với hầu hết cán bộ, đảng viên, cán bộ công chức, quần chúng nhân dân nơi công tác và sinh hoạt.

Tập trung học tập và làm theo Bác về tình yêu thương con người, chăm lo cho nhân dân; nghiêm túc thực hành đạo đức công vụ, phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đứng đầu, tích cực phòng chống tham nhũng, lãng phí và các biểu hiện tiêu cực khác; gần dân, sát dân, trọng dân, có kế hoạch đi cơ sở, tiếp xúc, lắng nghe, đối thoại, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân và dư luận xã hội, kịp thời giải quyết những bức xúc chính đáng của nhân dân, xây dựng hình ảnh người cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức tận tụy, liêm khiết, gần dân, hết lòng phục vụ nhân dân và được nhân dân tin yêu…

Các cấp ủy, tổ chức đảng xác định nội dung đột phá ngay trong Quí III/2016, xây dựng kế hoạch, hằng năm sơ kết, báo cáo kết quả với cấp ủy cấp trên và báo cáo về Ban Tuyên giáo Thành ủy.

  1. Tổ chức thực hiện:

– Ban Tuyên giáo quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy tham mưu với cấp ủy chỉ đạo xây dựng kế hoạch công tác tuyên truyền, triển khai, hướng dẫn việc tổ chức thực hiện đến cơ sở để chuyển tải nội dung đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân.

– Ban Tuyên giáo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể thành phố phối hợp với Ban Tuyên giáo của cấp ủy cấp trên cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền theo hướng dẫn này; đẩy mạnh tổ chức các hoạt động tọa đàm, hội thảo, văn nghệ, hội thi, hoạt động truyền thông…

– Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch tổ chức tuyên truyền, cổ động việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tổ chức các hoạt động Lễ hội, văn hóa – văn nghệ, văn học, nghệ thuật… Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật gắn với chủ đề học tập và làm theo Bác.

– Các cơ quan báo chí, xuất bản xây dựng chuyên mục, chuyên đề, phát hành sách giới thiệu những hoạt động cụ thể của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị; những tấm gương cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc, tiêu biểu, điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Trên đây là nội dung hướng dẫn một số nội dung cụ thể thực hiện việc tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị và Kế hoạch 54-KH/TU ngày 20 tháng 9 năm 2016 của Ban Thường vụ Thành ủy, đề nghị các quận ủy, huyện ủy, đảng ủy cấp trên cơ sở, đảng ủy cơ sở trực thuộc Thành ủy quan tâm lãnh đạo triển khai thực hiện.

 

                                              TRƯỞNG BAN

                                            Đã ký

                                                Thân Thị Thư