Image

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp

Trưởng phòng

ndnghiep@hcmus.edu.vn

2

TS. Võ Hồng Hải

Phó trưởng phòng

vhhai@hcmus.edu.vn

3

Nguyễn Thị Bình Yên

Chuyên viên

ntbyen@hcmus.edu.vn

4

Trần Thị Thủy Tiên

Chuyên viên

tttien@hcmus.edu.vn

5

Lê Thị Bảo Trinh

Chuyên viên

ltbtrinh@hcmus.edu.vn

6

Lê Nhật Thùy

Chuyên viên

lnthuy@hcmus.edu.vn

7

Lê Tấn Lộc

Chuyên viên

ltloc@hcmus.edu.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp

Trưởng phòng

ndnghiep@hcmus.edu.vn

2

TS. Võ Hồng Hải

Phó trưởng phòng

vhhai@hcmus.edu.vn

3

Nguyễn Thị Bình Yên

Chuyên viên

ntbyen@hcmus.edu.vn

4

Trần Thị Thủy Tiên

Chuyên viên

tttien@hcmus.edu.vn

5

Lê Thị Bảo Trinh

Chuyên viên

ltbtrinh@hcmus.edu.vn

6

Lê Nhật Thùy

Chuyên viên

lnthuy@hcmus.edu.vn

7

Lê Tấn Lộc

Chuyên viên

ltloc@hcmus.edu.vn

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Email

1

PGS.TS. Ngô Đại Nghiệp

Trưởng phòng

ndnghiep@hcmus.edu.vn

2

TS. Võ Hồng Hải

Phó trưởng phòng

vhhai@hcmus.edu.vn

3

Nguyễn Thị Bình Yên

Chuyên viên

ntbyen@hcmus.edu.vn

4

Trần Thị Thủy Tiên

Chuyên viên

tttien@hcmus.edu.vn

5

Lê Thị Bảo Trinh

Chuyên viên

ltbtrinh@hcmus.edu.vn

6

Lê Nhật Thùy

Chuyên viên

lnthuy@hcmus.edu.vn

7

Lê Tấn Lộc

Chuyên viên

ltloc@hcmus.edu.vn

 

THÔNG BÁO CHUNG

© Copyright VNUHCM-US 2022. Thiết kế bởi Phòng Thông tin - Truyền thông.