Chương trình đào tạo Khóa 2021

Chương trình đào tạo Khóa 2021

Sinh viên click vào dòng chữ phía trên để xem file ↑

Sau đó click vào ngành học cần xem

 

 

CTDT_K2021_Khoa hoc du lieu_cap nhat

CTDT_K2021_Hoa hoc_cap nhat

CTDT_K2021_Hai duong hoc_cap nhat

CTDT_K2021_Sinh hoc_cap nhat

CTDT_K2021_Cong nghe sinh hoc_cap nhat

CTDT_K2021_Cong nghe vat lieu_cap nhat

CTDT_K2021_Ky thuat dien tu vien thong_cap nhat

CTDT_K2021_Khoa hoc vat lieu_cap nhat

CTDT_K2021_Dia chat hoc_cap nhat

CTDT_K2021_Ky thuat hat nhan_cap nhat

CTDT_K2021_Vat ly hoc_cap nhat

CTDT_K2021_Cong nghe ky thuat moi truong_cap nhat

CTDT_K2021_Khoa hoc moi truong_cap nhat

CTDT_K.2021_Khoa hoc may tinh

CTDT_K.2021_Ky thuat phan mem

CTDT_K.2021_Tri tue nhan tao

CTDT_K.2021_He thong thong tin

CTDT_K.2021_Cong nghe thong tin

CTDT_K.2021_Ky thuat dia chat

CTDT_K.2021_Vat ly y khoa

CTDT_K.2021_Cu nhan tai nang Cong nghe thong tin

CTDT_K.2021_Cu nhan tai nang Hoa hoc

CTDT_K.2021_Cu nhan tai nang Vat ly