Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK3/2022-2023 dành cho SV các Chương trình Đề án

Thông báo kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK3/2022-2023 dành cho SV các Chương trình Đề án
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

__________________

Số: 429/TB-KHTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

_______________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 12 năm 2023

 

THÔNG BÁO

Kết quả dự kiến học bổng khuyến khích HK3/2022-2023 dành cho SV các Chương trình Đề án

Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH, Khoa Môi trường

_________________________

 

        Trường Đại học Khoa học tự nhiên thông báo kết quả dự kiến Học bổng khuyến khích học tập HK3/2022-2023 dành cho sinh viên các Chương trình Đề án (CTĐA) Khoa Hóa học, Khoa Điện tử-Viễn thông, Khoa Sinh học-CNSH và Khoa Môi trường như sau:

1. Căn cứ xét học bổng:

2. Danh sách sinh viên dự kiến được xét cấp học bổng khuyến khích:

 *Lưu ý: Đây là kết quả dự kiến nên kết quả chính thức có thể sẽ có sự thay đổi, cập nhật sau thời gian sinh viên thắc mắc, khiếu nại. 

3. Thời gian thắc mắc, khiếu nại và cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

+ Thắc mắc, khiếu nại:

Sinh viên có thắc mắc, khiếu nại về học bổng khuyến khích vui lòng sử dụng Email sinh viên (bắt buộc) gửi email về Phòng Công tác Sinh viên: congtacsinhvien@hcmus.edu.vn

  •  Tiêu đề: [HB] – Thắc mắc HBKK HK3/2022-2023 (CTĐA)

+ Cung cấp hoặc điều chỉnh số tài khoản:

   – Sinh viên vui lòng kiểm tra Email sinh viên để biết được thông tin số tài khoản dự kiến Nhà trường sẽ chuyển khoản học bổng.

   – Nếu cần cung cấp số tài khoản hoặc điều chỉnh số tài khoản nhận học bổng, sinh viên cung cấp qua link: https://forms.office.com/r/208J6936YB

**Lưu ý: Trường hợp cần cung cấp hay điều chỉnh số tài khoản thì STK bắt buộc phải do sinh viên đứng tên chủ tài khoản mới chuyển được học bổng.

+ Thời gian: từ ngày ra thông báo đến hết ngày 21/12/2023. Sau thời gian này, Nhà trường không giải quyết bất kỳ khiếu nại nào liên quan đến HBKK học kỳ 3/2022-2023 (CTĐA).

4. Hình thức trao học bổng khuyến khích: chuyển khoản. 

Đề nghị các sinh viên thực hiện đúng nội dung thông báo và thời gian quy định.

Nơi nhận:

– Lưu: CTSV.

TL. HIỆU TRƯỞNG

TRƯỞNG PHÒNG PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

(đã ký)

Nguyễn Thị Ngọc Hân