Kế hoạch Giảng dạy – Học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020

Kế hoạch Giảng dạy – Học tập Học kỳ 1 năm học 2019-2020

THÔNG BÁO 

FILE ĐÍNH KÈM GỒM CÁC THÔNG TIN SAU:

– Kế hoạch đào tạo khóa 2018, 2019 ĐHCQ – dự kiến mở HK1/2019-2020 – cơ sở Linh Trung.

– Kế hoạch mở học phần học lại GĐ1 HK1/2019-2020- cơ sở Linh Trung.

– Kế hoạch đào tạo HK1/2019-2020 khóa 2017 (môn chung) – cơ sở NVC.

– Hướng dẫn đăng ký môn tự chọn HK1/2019-2020 khóa 2018