Kế hoạch mở học phần HK2/2021-2022 tại cơ sở Linh Trung (K2020, K2021)

Kế hoạch mở học phần HK2/2021-2022 tại cơ sở Linh Trung (K2020, K2021)
 
 
 Phòng Đào tạo thông báo đến các SV khóa 2020 và 2021:
1. Kế hoạch mở học phần HK2/2021-2022 K2021 và môn chung K2020 – cơ sở Linh Trung.
2. Thời khóa biểu dự kiến mở HK2/2021-2022 K2021 và môn chung K2020 – cơ sở Linh Trung.
 
Ghi chú:
Kế hoạch học tập HK2 năm học 2021-2022:
 
Khóa
Tuần bắt đầu Tuần thi giữa kỳ Ngày kết thúc
2020 21/02/2022 18/04/2022 12/06/2022
2021

– Hình thức giảng dạy: 

+ Các lớp Online =”x” giảng dạy trực tuyến đến hết ngày 19/3/2022.

+ Các lớp Online =”.” giảng dạy trực tiếp tại trường.

– Từ ngày 21/3/2022: Các lớp giảng dạy trực tiếp tại trường.
– Thời khóa biểu môn Thể dục 2,1; Tin cơ sở: thông báo sau.